Φιλοσοφία

Στόχος της AUTOVISION είναι η εξασφάλιση της ποιότητας του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων με άμεση συνέπεια την υποστήριξη της οδικής ασφάλειας των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Για την επίτευξη των στόχων της η AUTOVISION πραγματοποιεί συστηματικές επιθεωρήσεις στο δίκτυο των συνεργατών της, και εκπαιδεύσεις στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και μεθόδων τεχνικού ελέγχου που ισχύουν πανευρωπαϊκά. Η εταιρεία φροντίζει τη διασφάλιση της τήρησης όλων των ισχυουσών νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν τον θεσμό του τεχνικού ελέγχου.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργεί ένα πλαίσιο παρεχόμενων υπηρεσιών οι οποίες εναρμονίζονται τόσο με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις όσο και με τις τρέχουσες τεχνολογικές προδιαγραφές που διέπουν τον τεχνικό έλεγχο.