Πιστοποιημένες υπηρεσίες Συμβούλου με αντικείμενο την ανάπτυξη, εφαρμογή και συντήρηση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Όλα τα λειτουργούντα στην Ελλάδα ιδιωτικά και δημόσια ΚΤΕΟ υποχρεούνται να εφαρμόζουν και να διατηρούν κατάλληλα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας.

Η AUTOVISION SAKAR A.E. προσφέρει πιστοποιημένες υπηρεσίες Συμβούλου με αντικείμενο την ανάπτυξη, εφαρμογή και συντήρηση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2015.

Η AUTOVISION SAKAR A.E. διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στο αντικείμενο, πλέον των 10 ετών, διαθέτοντας το πρώτο αδειοδοτημένο και διαπιστευμένο ΚΤΕΟ στην Ελλάδα από το 2004.

Έως σήμερα έχει ιδρύσει, πιστοποιήσει και λειτουργεί απρόσκοπτα πάνω από 53 μονάδες ΚΤΕΟ σε όλη την ελληνική επικράτεια με πλήρες πεδίο ελέγχου για όλες τις κατηγορίες οχημάτων συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (Συμφωνία ADR) και ευπαθών προϊόντων (συμφωνία ATP).

Η εμπειρία της AUTOVISION στη διαχείριση της ποιότητας στο εξειδικευμένο τόσο τεχνικά όσο και νομοθετικά αντικείμενο του τεχνικού ελέγχου οχημάτων έγινε προσφάτως η κινητήριος δύναμη για την επαναλειτουργία των Δημοσίων ΚΤΕΟ σε αρκετές Περιφέρειες της χώρας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες Συμβούλου Ποιότητας ΚΤΕΟ περιλαμβάνουν τα εξής :

 • Σχεδιασμό και ανάπτυξη κατάλληλης τεκμηρίωσης η οποία βασικά περιλαμβάνει:

  • πλήρες Εγχειρίδιο της Ποιότητας,
  • έγγραφες διαδικασίες τεχνικού ελέγχου και διαδικασίες λειτουργίας και ελέγχου όλων των διεργασιών του ΚΤΕΟ,
  • έγγραφες Οδηγίες εργασίας Πλήρη εγχειρίδια νομοθεσίας
  • Αρχεία ποιότητας
 • Εφαρμογή των διαδικασιών στο ΚΤΕΟ, επιτόπια υποστήριξη και εναρμόνιση της λειτουργίας του.
 • Οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδεύσεων των Τεχνικών Διευθυντών και των Υπευθύνων Ποιότητας.
 • Απρόσκοπτη παρακολούθηση και ενημέρωση του ΚΤΕΟ για την εφαρμοζόμενη νομοθεσία. Ενημέρωση προσωπικού για τον τρόπο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις.
 • Επικαιροποίηση του υλικού Ποιότητας και εναρμόνιση του με τις νομοθετικές απαιτήσεις σε τουλάχιστον ετήσια βάση.
 • Οργάνωση και υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων ΚΤΕΟ με στόχο την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Προτύπου αλλά και την προετοιμασία του ΚΤΕΟ για τις ετήσιες επιθεωρήσεις Τρίτου μέρους από Φορέα Πιστοποίησης.
 • Επιτόπια παρουσία και υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας πιστοποίησης/επιτήρησης από τον Φορέα Πιστοποίησης έως την επιτυχή ολοκλήρωσή της.
 • Καθημερινή γραμμή επικοινωνίας – υποστήριξης (helpdesk) για την επίλυση λειτουργικών θεμάτων και την αντιμετώπιση ειδικών καταστάσεων.