Πιστοποίηση κατά ISO 27001 για την AUTOVISION

Η AUTOVISION SAKAR A.E. πιστοποιήθηκε κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO/IEC 27001:2013 ως προς το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, το οποίο εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητές της, με σκοπό τη συνολική διαχείριση και αποτελεσματική ασφάλεια της πληροφορίας που κατέχει.

Το ISO 27001:2013 είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο προδιαγράφει τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί ένα αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών.

Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει πως η επιχείρηση διατηρεί την Εμπιστευτικότητα, Ακεραιότητα και Διαθεσιμότητα των πληροφοριών της στο σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών της, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της περιβάλλον. Τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται μπορεί να είναι πελάτες, οργανισμοί και επιχειρήσεις, προσωπικό, συνεργάτες κλπ.

Η πιστοποίηση κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO/IEC 27001:2013, έρχεται να προστεθεί στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015, τα οποία ήδη εφαρμόζει η AUTOVISION μέσω ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Πληροφοριών.

Για να δείτε το Πεδίο Πιστοποίησης κατά ΕΛΟΤ ISO/IEC 27001:2013 της AUTOVISION SAKAR A.E. πατήστε εδώ.

Για να δείτε την Πολιτική της AUTOVISION SAKAR A.E. ως προς την ασφάλεια πληροφοριών πατήστε εδώ.