Προμήθεια Παραβόλου

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να προβείτε στην παρακάτω διαδικασία η έκδοση παραβόλων εκπροθέσμου ελέγχου μπορεί να γίνει σε όλα τα ΚΤΕΟ του Δικτύου AUTOVISION.

Διευκρινίζεται ότι η έκδοση του e-παράβολου μπορεί κατά περίπτωση να επιβαρυνθεί με το σχετικό διαχειριστικό κόστος εκδόσεως και πληρωμής του.
Η έκδοση e-παραβόλου πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παράβολο) της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ. (gsis) στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gsis.gr

  • Για την εισαγωγή στη διαδικασία έκδοσης e-παραβόλου επιλέγετε στην ενότητα υπηρεσίες προς πολίτες την υπηρεσία e-παράβολο.

  • Στο επόμενο βήμα επιλέγετε:
    Είσοδος για μη Πιστοποιημένους Χρήστες στο TAXISnet

  • Στην επόμενη σελίδα επιλέγουμε Χορήγηση Παραβόλου για να προχωρήσουμε με τη διαδικασία έκδοσης του
    e-παραβόλου

  • Για να ξεκινήσετε το αίτημα χορήγησης παραβόλου ενός εκπρόθεσμου οχήματος συμπληρώνετε τα στοιχεία σας ως εξής:

1. Στο πεδίο Φορέας Δημοσίου συμπληρώνετε: Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων/ Εκπρόθεσμος έλεγχ. Δημ.& Ιδ. ΚΤΕΟ

2. Στο πεδίο Κατηγορία Παραβόλου επιλέγετε κατά περίπτωση ανάλογα με τον χρόνο της εκπρόθεσμης προσέλευσής σας:

Για την σωστή επιλογή ανατρέξτε στους παρακάτω πίνακες:

Εκπρόθεσμος Αρχικός Έλεγχος

Αρχικός Έλεγχος Αντί Επαν/χου

Εκπρόθεσμος Επανέλεγχος

Κατηγορία Οχήματος

Μέχρι και 30 ημερολογιακές ημέρες (50%)

Πέραν των 30 ημερών έως και 6 µήνες (100%)

Πέραν των 6 µηνών (200%

Μέχρι και 6 µήνες (50%)

Πέραν των 6 µηνών και µέχρι 12 µηνών (100%)

Πέραν των 12 µηνών (200%)

Μετά τις 30 ημέρες (100%)

Μοτοσικλέτες

10,00 €

20,00 €

41,00 €

10,00 €

20,00 €

41,00 €

2,00 €

Τα τέλη εκπρόθεσμων ελέγχων καθορίζονται σύμφωνα με την Υ.Α. 8913/1089 ΦΕΚ 501 Β 5-3-2013.

3. Στο πεδίο Τύπος Παραβόλου επιλέγετε κατά περίπτωση ανάλογα με το είδος οχήματος. Το ποσό του παραβόλου εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη.

4. Στη συνέχεια πληκτρολογείτε υποχρεωτικά:
ΑΦΜ, ΟΝΟΜΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ, όπως εμφανίζονται στην άδεια κυκλοφορίας.E-MAIL και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ.

Προσοχή! Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης (π.χ. ΒΑΣΙΛΗΣ αντί για ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) το πρόγραμμα της Γ.Γ.Π.Σ. δεν θα σας αφήσει να προχωρήσετε την διαδικασία.

  • 5. Στο πεδίο Πρόσθετα Στοιχεία (Αριθμός κυκλοφορίας/πλαισίου οχήματος) συμπληρώστε τον αριθμό της πινακίδας του οχήματός σας:

  • 6. Συμπληρώνετε επίσης και αριθμό λογαριασμού τραπέζης (IBAN):

O αριθμός IBAN απαιτείται στην περίπτωση που λόγω λάθους θα πρέπει να γίνει επιστροφή των χρημάτων του παραβόλου.

Αφού καταχωρηθούν τα στοιχεία σωστά, πληκτρολογείτε τον αριθμό ασφαλείας που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης και πατάμε Υποβολή Αιτήματος.

Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στον πίνακα όπου γίνεται ο τελικός έλεγχος και αφού σιγουρευτούμε προχωράμε σε οριστική υποβολή αιτήματος.

Αφού επιβεβαιώσετε τα στοιχεία του παραβόλου, εκτυπώνετε το ηλεκτρονικό παράβολο και διενεργείτε τη πληρωμή του.

Η πληρωμή του παραβόλου πραγματοποιείται:

• σε τράπεζες ή στα ΕΛΤΑ με τον «κωδικό παραβόλου»
• Με χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας Ελληνικών τραπεζών.

Μην ξεχάσετε να προσκομίσετε το παράβολο κατά την επίσκεψη σας στο ΚΤΕΟ.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να προβείτε στην ανωτέρω διαδικασία η έκδοση παραβόλων εκπροθέσμου ελέγχου μπορεί να γίνει σε όλα τα ΚΤΕΟ του Δικτύου με τη νόμιμη επιβάρυνση.